Syarat Perkhidmatan Wefaceswap - Membimbing Pengalaman Faceswap Anda

homeBackgroundImg
Syarat PerkhidmatanTerakhir diubah suai: 13 Jan 2024

Penerimaan Syarat Penggunaan

Syarat penggunaan ini dimeterai oleh dan antara Anda dan Wefaceswap ('Syarikat,' 'kami' atau 'kami'). Terma dan syarat berikut, bersama-sama dengan mana-mana dokumen yang mereka sertakan secara nyata melalui rujukan (secara kolektif, 'Syarat Penggunaan'), mengawal akses anda kepada dan penggunaan https://www.wefaceswap.com/, termasuk sebarang kandungan, fungsi dan perkhidmatan ditawarkan pada atau melalui https://www.wefaceswap.com/ ('Laman Web'), sama ada sebagai tetamu atau pengguna berdaftar.

Sila baca Syarat Penggunaan dengan teliti sebelum anda mula menggunakan Laman Web. Dengan menggunakan Laman Web atau dengan mengklik untuk menerima atau bersetuju menerima Syarat Penggunaan apabila pilihan ini disediakan untuk anda, anda menerima dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi Syarat Penggunaan ini dan Polisi Privasi kami, yang terdapat di  Dasar Privasi  , dimasukkan di sini dengan rujukan. Jika anda tidak mahu bersetuju dengan Terma Penggunaan atau Dasar Privasi ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman Web.

Laman Web ini ditawarkan dan tersedia kepada pengguna yang berumur 18 tahun ke atas. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah mencapai umur yang sah untuk membentuk kontrak yang mengikat dengan Syarikat dan memenuhi semua keperluan kelayakan yang dinyatakan di atas. Jika anda tidak memenuhi semua keperluan ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman Web.

Perubahan kepada Syarat Penggunaan

Kami boleh menyemak dan mengemas kini Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami sendiri. Semua perubahan berkuat kuasa serta-merta apabila kami menyiarkannya.

Penggunaan berterusan Laman Web berikutan penyiaran Terma Penggunaan yang disemak bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut. Anda dijangka menyemak halaman ini dengan kerap supaya anda mengetahui sebarang perubahan, kerana ia mengikat anda.

Mengakses Laman Web dan Keselamatan Akaun

Kami berhak untuk menarik balik atau meminda Laman Web ini, dan sebarang perkhidmatan atau bahan yang kami sediakan di Laman Web, mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab semua atau mana-mana bahagian Laman Web tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat akses kepada beberapa bahagian Laman Web, atau keseluruhan Laman Web, kepada pengguna, termasuk pengguna berdaftar.

Anda bertanggungjawab untuk kedua-duanya:

 • Membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk anda mempunyai akses ke Laman Web.
 • Memastikan bahawa semua orang yang mengakses Laman Web melalui sambungan internet anda mengetahui Terma Penggunaan ini dan mematuhinya.

Untuk mengakses Laman Web atau beberapa sumber yang ditawarkannya, anda mungkin diminta memberikan butiran pendaftaran tertentu atau maklumat lain. Ia adalah syarat penggunaan Laman Web anda bahawa semua maklumat yang anda berikan di Laman Web adalah betul, terkini dan lengkap. Anda bersetuju bahawa semua maklumat yang anda berikan untuk mendaftar dengan Laman Web ini atau sebaliknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, melalui penggunaan mana-mana ciri interaktif di Laman Web, dikawal oleh Syarat Penggunaan kami, dan anda bersetuju dengan semua tindakan yang kami ambil dengan menghormati maklumat anda selaras dengan Dasar Privasi kami.

Jika anda memilih, atau diberikan, nama pengguna, kata laluan atau sebarang maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti menganggap maklumat tersebut sebagai sulit, dan anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana orang atau entiti lain. Anda juga mengakui bahawa akaun anda adalah peribadi kepada anda dan bersetuju untuk tidak memberikan mana-mana orang lain akses kepada Laman Web ini atau sebahagian daripadanya menggunakan nama pengguna, kata laluan atau maklumat keselamatan lain anda. Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera tentang sebarang akses yang tidak dibenarkan kepada atau penggunaan nama pengguna atau kata laluan anda atau sebarang pelanggaran keselamatan lain. Anda juga bersetuju untuk memastikan anda keluar daripada akaun anda pada akhir setiap sesi. Anda harus berhati-hati apabila mengakses akaun anda daripada komputer awam atau kongsi supaya orang lain tidak dapat melihat atau merekod kata laluan anda atau maklumat peribadi lain.

Kami mempunyai hak untuk melumpuhkan mana-mana nama pengguna, kata laluan atau pengecam lain, sama ada dipilih oleh anda atau diberikan oleh kami, pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami atas apa-apa atau tanpa sebab, termasuk jika, pada pendapat kami, anda telah melanggar mana-mana peruntukan Syarat Penggunaan ini.

Hak harta Intelek

Laman Web dan keseluruhan kandungan, ciri dan fungsinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, imej, video dan audio, dan reka bentuk, pemilihan dan susunannya), dimiliki oleh Syarikat, pemberi lesennya atau pembekal lain bahan tersebut dan dilindungi oleh Amerika Syarikat dan hak cipta antarabangsa, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan undang-undang harta intelek atau hak proprietari lain.

Syarat Penggunaan ini membenarkan anda menggunakan Laman Web untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial sahaja. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengedar, mengubah suai, mencipta karya terbitan, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara terbuka, menerbitkan semula, memuat turun, menyimpan atau menghantar mana-mana bahan di Laman Web kami, kecuali seperti berikut:

 • Komputer anda mungkin menyimpan sementara salinan bahan tersebut dalam RAM bersampingan dengan anda mengakses dan melihat bahan tersebut.
 • Anda boleh menyimpan fail yang dicache secara automatik oleh pelayar Web anda untuk tujuan peningkatan paparan.
 • Anda boleh mencetak satu salinan bilangan halaman Laman Web yang munasabah untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda dan bukan untuk pengeluaran semula, penerbitan atau pengedaran selanjutnya.
 • Jika kami menyediakan desktop, mudah alih atau aplikasi lain untuk dimuat turun, anda boleh memuat turun satu salinan ke komputer atau peranti mudah alih anda semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial, dengan syarat anda bersetuju untuk terikat dengan perjanjian lesen pengguna akhir kami untuk aplikasi tersebut .

Anda tidak boleh:

 • Ubah suai salinan mana-mana bahan dari tapak ini.
 • Gunakan sebarang ilustrasi, gambar, video atau urutan audio atau sebarang grafik secara berasingan daripada teks yang disertakan.
 • Padam atau ubah sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis hak proprietari lain daripada salinan bahan dari tapak ini.

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan untuk sebarang tujuan komersial mana-mana bahagian Laman Web atau mana-mana perkhidmatan atau bahan yang tersedia melalui Laman Web. Jika anda ingin menggunakan sebarang bahan di Laman Web selain daripada yang dinyatakan dalam bahagian ini, sila berikan permintaan anda kepada: support@wefaceswap.com

Jika anda mencetak, menyalin, mengubah suai, memuat turun atau sebaliknya menggunakan atau memberikan mana-mana orang lain akses kepada mana-mana bahagian Laman Web yang melanggar Syarat Penggunaan, hak anda untuk menggunakan Laman Web akan terhenti serta-merta dan anda mesti, mengikut pilihan kami, pulangkan atau musnahkan mana-mana salinan bahan yang telah anda buat. Tiada hak, tajuk atau kepentingan dalam atau terhadap Laman Web atau mana-mana kandungan di Laman Web dipindahkan kepada anda, dan semua hak yang tidak diberikan secara nyata adalah terpelihara oleh Syarikat. Sebarang penggunaan Laman Web yang tidak dibenarkan secara nyata oleh Syarat Penggunaan ini adalah melanggar Syarat Penggunaan ini dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain.

Tanda dagangan

Nama Syarikat, logo Syarikat dan semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan yang berkaitan adalah tanda dagangan Syarikat atau sekutu atau pemberi lesennya. Anda tidak boleh menggunakan tanda tersebut tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu. Semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan lain di Laman Web ini adalah tanda dagangan pemilik masing-masing.

Penggunaan Terlarang

Anda boleh menggunakan Laman Web hanya untuk tujuan yang sah dan menurut Terma Penggunaan ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web:

 • Dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan persekutuan, negeri, tempatan atau antarabangsa yang berkenaan (termasuk, tanpa had, mana-mana undang-undang berkenaan eksport data atau perisian ke dan dari AS atau negara lain).
 • Untuk tujuan mengeksploitasi, mencederakan atau cuba mengeksploitasi atau membahayakan kanak-kanak bawah umur dalam apa jua cara dengan mendedahkan mereka kepada kandungan yang tidak sesuai, meminta maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi atau sebaliknya.
 • Untuk menghantar, menerima, memuat naik, memuat turun, menggunakan atau menggunakan semula apa-apa bahan yang tidak mematuhi Standard Kandungan yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini.
 • Untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, apa-apa bahan pengiklanan atau promosi tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu, termasuk apa-apa 'mel sampah,' 'surat berantai,' 'spam,' atau sebarang permintaan lain yang serupa.
 • Untuk menyamar atau cuba menyamar sebagai Syarikat, pekerja Syarikat, pengguna lain atau mana-mana orang atau entiti lain (termasuk, tanpa had, dengan menggunakan alamat e-mel atau nama skrin yang dikaitkan dengan mana-mana perkara di atas).
 • Untuk melibatkan diri dalam sebarang kelakuan lain yang menyekat atau menghalang penggunaan atau keseronokan sesiapa terhadap Laman Web, atau yang, seperti yang ditentukan oleh kami, boleh membahayakan Syarikat atau pengguna Laman Web, atau mendedahkan mereka kepada liabiliti.

Selain itu, anda bersetuju untuk tidak:

 • Gunakan Laman Web dalam apa jua cara yang boleh melumpuhkan, membebankan, merosakkan, atau menjejaskan tapak atau mengganggu mana-mana pihak lain menggunakan Laman Web, termasuk keupayaan mereka untuk terlibat dalam aktiviti masa nyata melalui Laman Web.
 • Gunakan mana-mana robot, labah-labah atau peranti automatik lain, proses atau cara untuk mengakses Laman Web untuk sebarang tujuan, termasuk memantau atau menyalin mana-mana bahan di Laman Web.
 • Gunakan sebarang proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana bahan di Laman Web, atau untuk sebarang tujuan lain yang tidak dibenarkan secara nyata dalam Syarat Penggunaan ini, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.
 • Gunakan sebarang peranti, perisian atau rutin yang mengganggu kerja Tapak Web dengan betul.
 • Memperkenalkan sebarang virus, kuda trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi.
 • Cuba untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada, mengganggu, merosakkan atau mengganggu mana-mana bahagian Laman Web, pelayan di mana Laman Web disimpan, atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke Laman Web.
 • Menyerang Laman Web melalui serangan penafian perkhidmatan atau serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan.
 • Jika tidak cuba untuk mengganggu kerja yang betul bagi Laman Web.

Sumbangan Pengguna

Laman web ini mungkin mengandungi papan mesej, bilik sembang, halaman web atau profil peribadi, forum, papan buletin, dan ciri interaktif lain (secara kolektif, 'Perkhidmatan Interaktif') yang membolehkan pengguna menyiarkan, menyerahkan, menerbitkan, memaparkan atau menghantar kepada pengguna lain atau orang lain (selepas ini, 'siaran') kandungan atau bahan (secara kolektif, 'Sumbangan Pengguna') pada atau melalui Laman Web.

Semua Sumbangan Pengguna mesti mematuhi Piawaian Kandungan yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini.

Sebarang Sumbangan Pengguna yang anda siarkan ke tapak akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan hak milik. Dengan menyediakan sebarang Sumbangan Pengguna di Laman Web, anda memberi kami dan pemegang lesen kami, pengganti dan menyerahkan hak untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, melaksanakan, memaparkan, mengedar dan sebaliknya mendedahkan kepada pihak ketiga apa-apa bahan sedemikian untuk sebarang tujuan.

Anda mewakili dan menjamin itu:

 • Anda memiliki atau mengawal semua hak dalam dan kepada Sumbangan Pengguna dan mempunyai hak untuk memberikan lesen yang diberikan di atas kepada kami dan pemegang lesen, pengganti dan penerima serah hak kami.
 • Semua Sumbangan Pengguna anda melakukan dan akan mematuhi Syarat Penggunaan ini.

Anda memahami dan mengakui bahawa anda bertanggungjawab untuk sebarang Sumbangan Pengguna yang anda serahkan atau sumbangkan, dan anda, bukan Syarikat, bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan tersebut, termasuk kesahan, kebolehpercayaan, ketepatan dan kesesuaiannya.

Kami tidak bertanggungjawab, atau bertanggungjawab kepada mana-mana pihak ketiga, untuk kandungan atau ketepatan mana-mana Sumbangan Pengguna yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pengguna lain Laman Web.

Pemantauan dan Penguatkuasaan; Penamatan

Kami mempunyai hak untuk:

 • Alih keluar atau enggan menyiarkan sebarang Sumbangan Pengguna atas apa-apa atau tanpa sebab mengikut budi bicara kami sendiri.
 • Ambil sebarang tindakan berkenaan dengan mana-mana Sumbangan Pengguna yang kami anggap perlu atau sesuai mengikut budi bicara kami, termasuk jika kami percaya Sumbangan Pengguna tersebut melanggar Syarat Penggunaan, termasuk Standard Kandungan, melanggar mana-mana hak harta intelek atau hak lain mana-mana orang. atau entiti, mengancam keselamatan peribadi pengguna Laman Web atau orang ramai atau boleh mewujudkan liabiliti untuk Syarikat.
 • Dedahkan identiti anda atau maklumat lain tentang anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa bahan yang disiarkan oleh anda melanggar hak mereka, termasuk hak harta intelek mereka atau hak privasi mereka.
 • Ambil tindakan undang-undang yang sewajarnya, termasuk tanpa had, rujukan kepada penguatkuasa undang-undang, untuk sebarang penggunaan yang menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran Laman Web.
 • Menamatkan atau menggantung akses anda kepada semua atau sebahagian daripada Laman Web untuk apa-apa atau tanpa sebab, termasuk tanpa had, sebarang pelanggaran Terma Penggunaan ini.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, kami mempunyai hak untuk bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan kami untuk mendedahkan identiti atau maklumat lain sesiapa yang menyiarkan sebarang bahan pada atau melalui Laman Web. ANDA MENGEPISKAN DAN MEMERANGKAN SYARIKAT DARIPADA SEBARANG TUNTUTAN AKIBAT DARIPADA SEBARANG TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH SYARIKAT SEMASA ATAU AKIBAT SIASATANNYA DAN DARIPADA SEBARANG TINDAKAN YANG DIAMBIL SEBAGAI AKIBAT SIASATAN OLEH SAMA ADA SYARIKAT ATAU UNDANG-UNDANG PENGUASAAN.

Walau bagaimanapun, kami tidak berjanji untuk menyemak bahan sebelum ia disiarkan di Laman Web, dan tidak dapat memastikan penyingkiran segera bahan yang tidak menyenangkan selepas ia disiarkan. Sehubungan itu, kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang tindakan atau tidak bertindak mengenai penghantaran, komunikasi atau kandungan yang disediakan oleh mana-mana pengguna atau pihak ketiga. Kami tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab kepada sesiapa sahaja untuk prestasi atau ketidaklaksanaan aktiviti yang diterangkan dalam bahagian ini.

Standard Kandungan

Piawaian kandungan ini digunakan untuk mana-mana dan semua Sumbangan Pengguna dan penggunaan Perkhidmatan Interaktif. Sumbangan Pengguna mesti secara keseluruhannya mematuhi semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri, tempatan dan antarabangsa yang berkenaan. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Sumbangan Pengguna tidak boleh:

 • Mengandungi apa-apa bahan yang berunsur fitnah, lucah, tidak senonoh, kesat, menyinggung perasaan, mengganggu, ganas, kebencian, menghasut atau sebaliknya tidak menyenangkan.
 • Mempromosikan bahan seksual eksplisit atau lucah, keganasan atau diskriminasi berdasarkan kaum, jantina, agama, kewarganegaraan, ketidakupayaan, orientasi seksual atau umur.
 • Melanggar sebarang paten, tanda dagangan, rahsia dagangan, hak cipta atau harta intelek lain atau hak lain mana-mana orang lain.
 • Melanggar hak undang-undang (termasuk hak publisiti dan privasi) orang lain atau mengandungi apa-apa bahan yang boleh menimbulkan sebarang liabiliti sivil atau jenayah di bawah undang-undang atau peraturan yang terpakai atau yang sebaliknya mungkin bercanggah dengan Syarat Penggunaan ini.
 • Berkemungkinan untuk menipu mana-mana orang.
 • Mempromosikan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, atau menyokong, mempromosikan atau membantu sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang.
 • Menyebabkan kegusaran, ketidakselesaan atau kebimbangan yang tidak perlu atau berkemungkinan mengganggu, memalukan, mencemaskan atau mengganggu mana-mana orang lain.
 • Menyamar sebagai mana-mana orang, atau salah nyatakan identiti atau pertalian anda dengan mana-mana orang atau organisasi.
 • Libatkan aktiviti atau jualan komersial, seperti peraduan, cabutan bertuah dan promosi jualan lain, tukar barang atau pengiklanan.
 • Beri tanggapan bahawa ia berpunca daripada atau disokong oleh kami atau mana-mana orang atau entiti lain, jika ini tidak berlaku.

Pelanggaran Hak Cipta

Jika anda percaya bahawa sebarang Sumbangan Pengguna melanggar hak cipta anda, sila hubungi E-mel kami : support@wefaceswap.com arahan untuk menghantar notis pelanggaran hak cipta kepada kami. Adalah menjadi dasar Syarikat untuk menamatkan akaun pengguna pelanggar berulang.

Pergantungan pada Maklumat yang Disiarkan

Maklumat yang dibentangkan pada atau melalui Laman Web disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat am. Kami tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan maklumat ini. Sebarang pergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri. Kami menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab yang timbul daripada sebarang pergantungan yang diletakkan pada bahan tersebut oleh anda atau mana-mana pelawat lain ke Laman Web, atau oleh sesiapa sahaja yang mungkin dimaklumkan tentang mana-mana kandungannya.

Laman Web ini mungkin termasuk kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk bahan yang disediakan oleh pengguna lain, penulis blog dan pemberi lesen pihak ketiga, sindiket, agregator dan/atau perkhidmatan pelaporan. Semua kenyataan dan/atau pendapat yang dinyatakan dalam bahan ini, dan semua artikel dan jawapan kepada soalan dan kandungan lain, selain daripada kandungan yang disediakan oleh Syarikat, adalah semata-mata pendapat dan tanggungjawab orang atau entiti yang menyediakan bahan tersebut. Bahan-bahan ini tidak semestinya mencerminkan pendapat Syarikat. Kami tidak bertanggungjawab, atau bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga, untuk kandungan atau ketepatan mana-mana bahan yang disediakan oleh mana-mana pihak ketiga.

Perubahan pada Laman Web

Kami mungkin mengemas kini kandungan di Laman Web ini dari semasa ke semasa, tetapi kandungannya tidak semestinya lengkap atau terkini. Mana-mana bahan di Laman Web mungkin sudah lapuk pada bila-bila masa, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini bahan tersebut.

Maklumat Mengenai Anda dan Lawatan Anda ke Laman Web

Semua maklumat yang kami kumpulkan di Laman Web ini adalah tertakluk kepada kami Dasar Privasi . Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju dengan semua tindakan yang diambil oleh kami berkenaan dengan maklumat anda yang mematuhi Dasar Privasi.

Pembelian Dalam Talian dan Terma dan Syarat Lain

Semua pembelian melalui laman web kami atau transaksi lain untuk penjualan perkhidmatan yang dibentuk melalui Laman Web, atau hasil daripada lawatan yang anda lakukan adalah dikawal oleh kami.  Syarat Jualan , yang dengan ini dimasukkan ke dalam Syarat Penggunaan ini.
Terma dan syarat tambahan mungkin juga terpakai pada bahagian tertentu, perkhidmatan atau ciri Laman Web. Semua terma dan syarat tambahan tersebut dengan ini digabungkan dengan rujukan ini ke dalam Terma Penggunaan ini.

Memaut ke Laman Web dan Ciri Media Sosial

Anda boleh memaut ke halaman utama kami, dengan syarat anda berbuat demikian dengan cara yang adil dan sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau mengambil kesempatan daripadanya, tetapi anda tidak boleh mewujudkan pautan sedemikian rupa untuk mencadangkan sebarang bentuk persatuan, kelulusan atau pengesahan di pihak kami.
Laman Web ini mungkin menyediakan ciri media sosial tertentu yang membolehkan anda:

 • Pautkan dari tapak web pihak ketiga anda sendiri atau tertentu ke kandungan tertentu di Laman Web ini.
 • Hantar e-mel atau komunikasi lain dengan kandungan tertentu, atau pautan ke kandungan tertentu, di Laman Web ini.
 • Menyebabkan bahagian kandungan terhad pada Laman Web ini dipaparkan atau kelihatan dipaparkan pada tapak web anda sendiri atau pihak ketiga tertentu.

Anda boleh menggunakan ciri ini semata-mata kerana ia disediakan oleh kami, dan semata-mata berkenaan dengan kandungan yang dipaparkan dengannya, dan sebaliknya menurut sebarang terma dan syarat tambahan yang kami sediakan berkenaan dengan ciri tersebut. Tertakluk kepada perkara di atas, anda tidak boleh:

 • Wujudkan pautan dari mana-mana tapak web yang bukan milik anda.
 • Menyebabkan Laman Web atau bahagiannya dipaparkan, atau kelihatan seperti dipaparkan oleh, contohnya, pembingkaian, pautan dalam atau pautan dalam talian, di mana-mana tapak lain.
 • Pautan ke mana-mana bahagian Laman Web selain halaman utama.
 • Jika tidak, ambil sebarang tindakan berkenaan dengan bahan di Laman Web ini yang tidak konsisten dengan mana-mana peruntukan lain dalam Syarat Penggunaan ini.

Laman web yang anda pautkan, atau di mana anda membuat kandungan tertentu boleh diakses, mesti mematuhi dalam semua aspek dengan Piawaian Kandungan yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini.

Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan kami dalam menyebabkan sebarang pembingkaian atau pautan yang tidak dibenarkan serta-merta dihentikan. Kami berhak untuk menarik balik kebenaran memaut tanpa notis.

Kami boleh melumpuhkan semua atau mana-mana ciri media sosial dan sebarang pautan pada bila-bila masa tanpa notis mengikut budi bicara kami.

Pautan dari Laman Web

Jika Laman Web mengandungi pautan ke tapak lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk kemudahan anda sahaja. Ini termasuk pautan yang terkandung dalam iklan, termasuk iklan sepanduk dan pautan tajaan. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan tapak atau sumber tersebut, dan tidak bertanggungjawab ke atasnya atau untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaannya oleh anda. Jika anda memutuskan untuk mengakses mana-mana tapak web pihak ketiga yang dipautkan ke Laman Web ini, anda melakukannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat penggunaan untuk laman web tersebut.

Sekatan Geografi

Pemilik Laman Web berpangkalan di Negeri Delaware di Amerika Syarikat. Kami menyediakan Laman Web ini untuk digunakan hanya oleh orang yang berada di Amerika Syarikat. Kami tidak membuat dakwaan bahawa Laman Web atau mana-mana kandungannya boleh diakses atau sesuai di luar Amerika Syarikat. Akses kepada Laman Web mungkin tidak sah oleh orang tertentu atau di negara tertentu. Jika anda mengakses Laman Web dari luar Amerika Syarikat, anda berbuat demikian atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

Penafian Waranti

Anda memahami bahawa kami tidak boleh dan tidak menjamin atau menjamin bahawa fail yang tersedia untuk dimuat turun dari internet atau Laman Web akan bebas daripada virus atau kod pemusnah lain. Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur dan pusat pemeriksaan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan khusus anda untuk perlindungan anti-virus dan ketepatan input dan output data, dan untuk mengekalkan cara di luar tapak kami untuk sebarang pembinaan semula mana-mana data yang hilang. KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH SERANGAN PENAFIAN PERKHIDMATAN YANG TEREDAR, VIRUS ATAU BAHAN BERBAHAYA TEKNOLOGI LAIN YANG MUNGKIN MENJANGKIT PERALATAN KOMPUTER ANDA, PROGRAM KOMPUTER PROGRAM, DATA ATAU PROPITASI ANDA YANG LAIN. MANA-MANA ​​PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ATAU UNTUK MUAT TURUN ANDA BAGI MANA-MANA ​​BAHAN YANG DIPOSKAN PADANYA, ATAU DI MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN DENGANNYA.

PENGGUNAAN ANDA TERHADAP LAMAN WEB, KANDUNGANNYA DAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. LAMAN WEB, KANDUNGANNYA DAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ITU DISEDIAKAN SECARA 'SEADANYA' DAN 'SEBAGAIMANA TERSEDIA', TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT. SYARIKAT MAUPUN MANA-MANA ​​ORANG YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN ATAU PERWAKILAN BERKENAAN KESELENGKAPAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN ATAU KESEDIAAN LAMAN WEB. TANPA MENGHADKAN PERKARA DI ATAS, SYARIKAT MAUPUN SESIAPA SYARIKAT YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT INI MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA LAMAN WEB, KANDUNGANNYA ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU BARANGAN YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ITU AKAN ADALAH TEPAT, SAH, TIDAK BOLEH DIPERCAYAI. DIBETULKAN, BAHAWA LAMAN KAMI ATAU PELAYANAN YANG MEMBUATNYA TERSEDIA ADALAH BEBAS VIRUS ATAU LAIN-LAIN

Had Liabiliti

SEHINGGA SEJAUH YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SYARIKAT TIDAK AKAN AKAN TANGGUNGJAWAB SYARIKAT, AHLI sekutu ATAU PELESEN MEREKA, PENYEDIA PERKHIDMATAN, PEKERJA, EJEN, PEGAWAI ATAU PENGARAH AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN, DI BAWAH SEBARANG JENIS PAJAKAN, DENGAN PENGGUNAAN ANDA, ATAU KETIDAKPUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN, LAMAN WEB, MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN DENGANNYA, MANA-MANA ​​KANDUNGAN DI LAMAN WEB ATAU LAMAN WEB SEPERTI ATAU MANA-MANA ​​PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB, INCLUBSTAL, INCLUBSTAL, LAINNYA , ROSAK AKIBAT ATAU PUNITIF, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KECEDERAAN DIRI, KESAKITAN DAN PENDERITAAN, KEGURUAN EMOSI, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PERNIAGAAN ATAU SIMPANAN YANG DIJANGKA, KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN KEHILANGAN. SAMA ADA DISEBABKAN OLEH TORT (TERMASUK KECUAIAN), PELANGGARAN KONTRAK ATAU SEBALIKNYA, WALAUPUN DAPAT DIRAMALKAN.

HAL DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN MANA-MANA ​​LIABILITI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak memudaratkan Syarikat, sekutunya, pemberi lesen dan pembekal perkhidmatan, serta pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen, pembekal, pengganti dan penerima serah haknya serta terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, ganti rugi, penghakiman, anugerah, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap Syarat Penggunaan ini atau penggunaan Laman Web anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Sumbangan Pengguna anda , sebarang penggunaan kandungan, perkhidmatan dan produk Laman Web selain daripada yang dibenarkan secara nyata dalam Syarat Penggunaan ini, atau penggunaan anda terhadap sebarang maklumat yang diperoleh daripada Laman Web.

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir

Semua perkara yang berkaitan dengan Laman Web dan Syarat Penggunaan ini, dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripadanya atau berkaitan dengannya (dalam setiap kes, termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak), akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang dalaman Negeri Delaware tanpa memberi kesan kepada sebarang pilihan atau konflik peruntukan atau peraturan undang-undang (sama ada Negeri Delaware atau mana-mana bidang kuasa lain).

Sebarang saman undang-undang, tindakan atau prosiding yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Syarat Penggunaan atau Laman Web ini hendaklah dimulakan secara eksklusif di mahkamah persekutuan Amerika Syarikat atau mahkamah Negeri Delaware walaupun kami mengekalkan hak untuk membawa apa-apa saman, tindakan atau prosiding terhadap anda kerana melanggar Syarat Penggunaan ini di negara tempat tinggal anda atau mana-mana negara lain yang berkaitan. Anda mengetepikan mana-mana dan semua bantahan terhadap pelaksanaan bidang kuasa ke atas anda oleh mahkamah tersebut dan terhadap tempat di mahkamah tersebut.

Timbangtara

Atas budi bicara mutlak Syarikat, ia mungkin memerlukan Anda untuk menyerahkan sebarang pertikaian yang timbul daripada Syarat Penggunaan atau penggunaan Laman Web ini, termasuk pertikaian yang timbul daripada atau berkenaan tafsiran, pelanggaran, ketidaksahihan, ketidaksempurnaan, atau penamatannya, kepada timbang tara yang muktamad dan mengikat. di bawah Peraturan Timbang Tara Persatuan Timbang Tara Amerika yang menggunakan undang-undang Delaware.

Had Masa untuk Memfailkan Tuntutan

SEBARANG PUNCA TINDAKAN ATAU TUNTUTAN YANG ANDA MUNGKIN TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN SYARAT PENGGUNAAN INI ATAU LAMAN WEB MESTI DIMULAKAN DALAM TEMPOH SATU (1) TAHUN SELEPAS PUNCA TINDAKAN TERAKHIR; SEBALIKNYA, PUNCA TINDAKAN ATAU TUNTUTAN SEPERTI ITU ADALAH DIHALANG KEKAL.

Penepian dan Kebolehpisahan

Tiada penepian oleh Syarikat mana-mana terma atau syarat yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini akan dianggap sebagai penepian lanjut atau berterusan bagi terma atau syarat tersebut atau penepian mana-mana terma atau syarat lain, dan sebarang kegagalan Syarikat untuk menegaskan hak atau peruntukan di bawah Terma Penggunaan ini tidak boleh menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.

Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini dianggap oleh mahkamah atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, peruntukan tersebut hendaklah dihapuskan atau dihadkan pada tahap minimum sehingga peruntukan yang selebihnya dalam Syarat-syarat Penggunaan akan diteruskan dengan kuat dan berkesan.

Keseluruhan perjanjian

Syarat Penggunaan, Polisi Privasi kami dan Syarat Jualan merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Wefaceswap berkenaan dengan Laman Web dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, representasi dan waranti terdahulu dan bersamaan, secara bertulis dan lisan, berkenaan dengan laman web.

Komen dan Kebimbangan Anda

Semua maklum balas lain, komen, permintaan untuk sokongan teknikal dan komunikasi lain yang berkaitan dengan Laman Web hendaklah diarahkan ke E-mel : support@wefaceswap.com.